Management Gallery

3rd Management by Election (2006-2008)

 
 
Hazrat Saheballah
Founder & Manager
Shatish P Muley
President
Vinod G Sapla
Vice President
Wali Mohd. Shaikh
(Shah Kamil Sadiquee)
Vice President
Ambadaas Durgam
Gen. Secretary
Minal V Sapla
Joint Secretary
Umesh G Limse
(Khaadim-e-Darbar)
Joint Secretary
Pandurang P Muley
Treasurer
Shaikh Masiha S
Administer of Darbar
Shaikh Raziya Salim
Joint Administer of Darbar
Mohd. Sameer Kapadiya
Event Organizer
Dr. Kisan G Gargote
Member
Madhu Harekar
Member
Shaikh Aayesha A Rehmaan
Member
Ashok Vishwakarma
Member
Munawwar Chaus
Member
Shaikh Abdus Sattar
Member
Shaikh Mohd. Shakil
Member

Mr. Shams Ejaaz (Advocate)

Mr. Subhash B. Borade (C. A.)

Back to Management Index