Management Gallery

2nd Management by Election (2005-2006)

 
 
Hazrat Saheballah
Founder & Manager
Shatish P Muley
President
Vinod G Sapla
Vice President
Wali Mohd. Shah Kamil Sadiquee
Vice President
Ashok Vishwakarma
Gen. Secretary
Minal V Sapla
Joint Secretary
Madhu Harekar
Joint Secretary
Pandurang P Muley
Treasurer
Shaikh Masiha S
Administer of Darbar
Mohd. Sameer Kapadiya
Event Organizer
Dr. Kisan G Gargote
Member
Jyoti S Bankar
Member
Shaikh Mohd. Sameeruddin
Member
Shaikh Mohd. Amiruddin
Member

Mr. Shams Ejaaz (Advocate)

Mr. Subhash B. Borade (C. A.)

Back to Management Index