Hazrat Auliya'allah
Hazrat Peer-o-Murshid Shaikh Abdul Sattar Shah Miskeen rd.